مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی آموزه قانون طبیعی از آغاز مسیحیت تا پایان قرون میانه (عنوان عربی: نقد و تحلیل قاعده القانون الطبیعی منذ بدایه العهد المسیحی حتی نهایه القرون الوسطی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۶۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی آموزه قانون طبیعی از آغاز مسیحیت تا پایان قرون میانه (عنوان عربی: نقد و تحلیل قاعده القانون الطبیعی منذ بدایه العهد المسیحی حتی نهایه القرون الوسطی)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قانون طبیعی
مقاله نقد قانون طبیعی
مقاله پدران کلیسای اولیه
مقاله قرون میانه
مقاله آگوستین
مقاله آکوئیناس (کلیدواژه عربی: القانون الطبیعی
مقاله نقد القانون الطبیعی
مقاله أرباب الکنیسه الأوائل
مقاله القرون الوسطی
مقاله أغوسطین
مقاله أکویناس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره، بیشترین توجه به ملاک های دینی می شده است.
تحولات دکترین قانون طبیعی در دوره مسیحیت در غرب را می توان به شش مقطع اصلی دسته بندی کرد. این مقاله، ابتدا به نقد و بررسی این آموزه در دو مقطع اول مسیحیت؛ یعنی دوره پدران کلیسا و قرون میانه می پردازد. آنگاه ۱۳ نکته انتقادی با عناوین انتقادات مشترک و مختص را بیان می کند. این انتقادات با توجه به مبانی عقلی در اندیشه اسلامی بیان شده است. دسته اول، انتقاداتی است که به طور مشترک بر همه اندیشمندان دو دوره اول مسیحیت در مساله قانون طبیعی وارد است و دسته دوم، گزاره هایی انتقادی است که به طور مجزا به محتوای فکری هر یک از آنها در این مساله مربوط می شود.