مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر (عنوان عربی: نقد آراء النقاد العرب و الغرب المعاصرین حول رساله الشعر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نقد ادب معاصر عربی از صفحه ۵۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب و غرب پیرامون پیام شعر (عنوان عربی: نقد آراء النقاد العرب و الغرب المعاصرین حول رساله الشعر)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پیام
مقاله ناخودآگاه
مقاله ارتباط
مقاله تاثیر
مقاله ابهام (کلیدواژه عربی: نقاد الربو الغرب
مقاله رساله الشعر
مقاله الارتباط
مقاله التأثیر
مقاله الإغلاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین مقدسی ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آجورلو فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مضمون شعر با توجه به خواص ذاتی و ماهیتی آن همچون عاطفه و خیال که نقشی محوری را در شکل گیری و اثرگذاری شعر ایفا می کنند و نیز با در نظر گرفتن فرآیند نیمه خودآگاه آفرینش شعر، از جنس و شکل خاصی برخوردار است که از بدو پیدایش شعر در متن اشعار مشهود بوده، امری ثابت و غیرقابل تغییر می باشد. طی بعضی ادوار فکری که شکل گیری مکاتب ادبی خاصی را در پی داشته، معانی و مضامین متعددی بر مختصات شعر تحمیل شده که اقتضای مسائل و قضایای اجتماعی بوده و البته هیچ گونه تناسبی با فضای شعر نداشته و قابل هضم در بافت آن نبوده است. از دیگر سو، نحوه و میزان ارتباط شعر با افراد اجتماع که از محدودیت و اقلیت خاصی برخوردار است در تعریف کارکرد شعر موثر بوده، مانع از آن می گردد که شاعر را به رعایت بایدها و نبایدهای از پیش تعیین شده و نامتلائم با ساختار و طبع شعر وادار سازیم. شعر اهداف وجودی خاص خود را داراست و نمی توان آن را به عنوان یک ابزار در جهت تامین مقاصد و منافع ناسازگار با محیط شعر تلقی نمود. عدم توجه به طبیعت و ماهیت حقیقی شعر و درک و دریافت ناصحیح از آن موجب تدوین متونی منظوم می شود که از خواص و آثار شعر تهی بوده، به ابزاری در جهت ارائه گزاره های گوناگون تبدیل می گردد.