مقاله عنوان فارسی: موازنه بین ابوتمام و شهاب الدین محمود حلبی در دو قصیده فتح عموریه و فتح عکا (عنوان عربی: موازنه بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریه» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: موازنه بین ابوتمام و شهاب الدین محمود حلبی در دو قصیده فتح عموریه و فتح عکا (عنوان عربی: موازنه بین ابی تمام فی قصیدته «فتح عمو ریه» و شهاب الدین محمود الحلبی فی قصیدته «فتح عکا»)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابوتمام
مقاله شهاب الدین محمود حلبی
مقاله فتح عموریه
مقاله فتح عکا (کلیدواژه عربی: أبوتمام
مقاله شهاب الدین محمود الحلبی
مقاله فتح عموریه
مقاله فتح عکا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی نیا عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمدی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شهاب الدین محمود حلبی از شاعران و کاتبان مشهور عصر ممالیک (دوره انحطاط)، اکثر جنگ های سپاه ممالیک ترک در مقابل صلیبیان در زمان خود را در قصایدی غنایی – حماسی، جاویدان ساخته است. از جمله اشعار وی در این زمینه، قصیده «فتح عکا» است که در آن سعی کرده با قصیده مشهور «فتح عموریه» ابوتمام معارضه کند. مقاله حاضر با برقراری موازنه و مقایسه بین معانی مشترک دو قصیده نام برده و بیان اینکه کدام شاعر در ابیات خود، مفهومی رساتر و عباراتی شاعرانه تری از ابیات شاعر دیگر در همان مفهوم دارد، به این نتیجه می رسد که شهاب الدین با اینکه در دورانی می زیسته که به نام عصر انحطاط مشهور است، در بعضی از معانی، هر چند اندک، گوی سبقت را از ابوتمام می رباید و با به کار بردن صور بلاغی و تصاویر زیبا بر آن شاعر بزرگ عصر عباسی، برتری می جوید، البته این برتری شهاب الدین بر ابوتمام، فقط به ابیات انگشت شماری از قصیده وی محدود شده و در بقیه ابیات برتری با ابوتمام است. برای رسیدن به این هدف، ابیات دو قصیده هم از لحاظ لغوی و هم از لحاظ درون مایه، مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده عربی:
یعد شهاب الدین محمود الحلبی من اکابر الشعراء و الکتاب المشهورین فی عصر الممالیک. إنه صور کثیرا من وقائع الممالیک ضد الصلیبیین فی زمنه فی قصائد غنائیه حماسیه خالده. قصیده «فتح عکا» التی حاول فیها الشاعر أن یعارض قصیده «فتح عموریه لأبی تمام» تعد من أشهر قصائده فی هذا الصدد. هذا المقال مع عقد موازنه بین المعانی المشترکه فی القصیدتین المذکورتین و الاتیان بالمفاهیم و المعانی المشترکه بینهما یصل الی أن شهاب الدین و مع أنه یعیش فی عصر سمی بعصر الإنحطاط قد سبق أبا تمام فی بعض معانیه الشعریه ولو کانت محدوده و فی الحقیقه هو یعد اشعر منه فیها و یصل الی هذه المکانه الأدبیه مع استخدامه الصور البلاغیه و التصاویر الرائعه فی بعض أبیاته فی هذا الصدد. هنا یجدر الإشاره الی أن هذه الاشعریه تکون فی بضعه أبیات من قصیده شهاب الدین و فی بقیه الأبیات یکون الفضل لأبی تمام. للوصول الی هذه النتیجه فی المقاله درسنا القصیدتین من الوجهه اللغویه و المضامین و فی هذا الاطار بحثنا عن الوضوح فی المعانی و مقدره الشاعرین فی الاتیان بمعانیهما و صورهما البدیعیه و البیانیه و….