مقاله عنوان فارسی: منطق و مباحث زبانی (عنوان عربی: المنطق والمباحث اللغویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: منطق و مباحث زبانی (عنوان عربی: المنطق والمباحث اللغویه)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منطق صوری
مقاله دستور زبان عام
مقاله زبان شناسی
مقاله فلسفه تحلیلی
مقاله روان شناسی
مقاله نحو فلسفی
مقاله مباحث الفاظ (کلیدواژه عربی: المنطق الصوری
مقاله دستور اللغه العام
مقاله علم اللغه
مقاله الفلسفه التحلیلیه
مقاله علم النفس
مقاله النحو الفلسفی
مقاله مباحث الألفاظ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در زمینه ارتباط علم منطق با زبان و علوم زبانی، دیدگاه های مختلف که گاهی با افراط و یا تفریط همراه است، مطرح شده است. در نظر بعضی از متفکران غرب، منطق به علوم زبانی فروکاسته می شود؛ همان گونه که در نظر بعضی دیگر به روان شناسی تحویل می شود. از نگاه اندیشمندان مسلمان، چنین تحویل و فروکاستی پذیرفته نیست ولی با این حال، آنان در پی بررسی ارتباط منطق با علوم زبانی هستند؛ زیرا بخشی از مباحث منطقی حول محور الفاظ و دلالت آن ها می چرخد.
در این نوشتار به شواهدی که دال بر ارتباط بین منطق و علوم زبانی است، می پردازیم تا از سویی، نادرستی تحویل منطق به علوم زبانی و نیز بی ارتباطی منطق با علوم زبانی را نشان دهیم و از سوی دیگر، به شباهت و تفاوت های مباحث الفاظ در علوم زبانی با این مباحث در منطق اشاراتی کرده باشیم.