مقاله عنوان فارسی: مقدمه ای بر امکان و وجوب فلسفی تحقق دانش مدیریت اسلامی نقدی بر روش شناسی مدرن (عنوان عربی: مقدمه لإمکانیه تحقق علم الإداره الإسلامی و وجوبه الفلسفی (نقد للمنهجیه الحدیثه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مقدمه ای بر امکان و وجوب فلسفی تحقق دانش مدیریت اسلامی نقدی بر روش شناسی مدرن (عنوان عربی: مقدمه لإمکانیه تحقق علم الإداره الإسلامی و وجوبه الفلسفی (نقد للمنهجیه الحدیثه))
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مدیریت اسلامی
مقاله وجوب
مقاله امکان
مقاله امتناع
مقاله روش شناسی
مقاله اثبات گرایی
مقاله رئالیسم انتقادی (کلیدواژه عربی: الإداره الإسلامیه
مقاله الوجوب
مقاله الإمکان
مقاله الامتناع
مقاله المنهجیه
مقاله الثبوتیه
مقاله الواقعیه الانتقادیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان سیدمحمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
برای اثبات امکان و وجوب تحقق دانش مدیریت اسلامی، راه های متخلفی وجود دارد. از جمله متقن ترین آنها تکیه بر آموزه های فلسفی است. این مقاله می کوشد با طرح بحث از امکان و وجوب در قلمرو فلسفه مدیریت به بررسی مدیریت اسلامی بپردازد. بدین منظور در بخش نخست به بررسی امکان تحقق دانش مدیریت اسلامی در دو مقام اثبات و ثبوت پرداخته شده و در بخش دوم از رهگذر نقد روش شناسی اثبات گرا و گذر از منظومه معرفتی آن، مبتنی بر رئالیسم انتقادی، از وجوب تحقق دانش مدیریت اسلامی بحث شده است. در پایان مبتنی بر مبانی حکمت صدرایی، ضمن نقد رئالیسم انتقادی، از ظرفیت های حکمت متعالیه برای پی ریزی بینان روش شناختی دانش مدیریت اسلامی به میان آمده است.