مقاله عنوان فارسی: مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (عنوان عربی: مقارنه الفلسفه السیاسیه والفقه السیاسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (عنوان عربی: مقارنه الفلسفه السیاسیه والفقه السیاسی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه سیاسی
مقاله فقه سیاسی
مقاله زندگی سیاسی (کلیدواژه عربی: الفلسفه السیاسیه
مقاله الفقه السیاسی
مقاله الحیاه الساسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی راد مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
زندگی سیاسی در جامعه دینی هم نیازمند داشتن بنیان های عقلی و دینی و هم نیازمند احکام و جزئیاتی است که رفتارهای سیاسی را در درون یک نظم سیاسی قاعده مند می کند .نیازمندی اولی را فلسفه سیاسی و نیازمندی دوم را فقه سیاسی پوشش می دهد. فلسفه سیاسی تولید شده در فرهنگ اسلامی، عهده دار هویت، دوام و بقا و رشد و تعالی زندگی سیاسی می باشد و فقه سیاسی نقش موثری در سامان دهی زندگی سیاسی و ابتنای آن بر عدالت دارد. حال، این پرسش مطرح است که فلسفه سیاسی و فقه سیاسی دارای چه نقاط اشتراک و امتیازی هستند تا مرزبندی و ضرورت این دو در زندگی سیاسی و دینی بهتر و بیشتر ظاهر شود؟ فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به عنوان دو دانش سیاسی اسلامی هرچند در منشا تولید و مبانی اشتراکاتی دارند، اما تمایزات زیادی در موضوع، هدف، روش و مبانی و مسائل دارند و در سایه آنها از یکدیگر متمایز می شوند. مقاله حاضر به بررسی و تبیین اشتراکات و تمایزات این دو دانش می پردازد.