مقاله عنوان فارسی: مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ التحصیل (عنوان عربی: مقارنه بین التوجهات الدینیه لدی الطلبه الجدد فی الجامعه و بین من هم حاله التخرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ التحصیل (عنوان عربی: مقارنه بین التوجهات الدینیه لدی الطلبه الجدد فی الجامعه و بین من هم حاله التخرج)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جهت گیری مذهبی
مقاله دانشجویان جدیدالورود
مقاله دانشجویان فارغ التحصیل (کلیدواژه عربی: الاتجاه الدینی
مقاله الطلبه الجدد
مقاله الطلبه الذین فی حاله التخرج)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، مقایسه جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود با دانشجویان در حال فارغ التحصیل است. به این منظور، از میان دانشجویان تازه وارد دوره روزانه دانشکده های فنی ‐ مهندسی، علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی (N=700) و دانشجویان در حال فارغ التحصیل همین دانشکده ها(N=300) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ساده به ترتیب ۲۳۷ و ۱۲۴ نفر انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه جهت گیری مذهبی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. شاخص های آماری محاسبه شده توصیفی و استنباطی عبارتاند از: میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین آزمون T مستقل، شاخص اندازه اثر، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون شفه. یافته های این پژوهش نشان داد که بین جهت گیری مذهبی دانشجویان جدیدالورود و در حال فارغ التحصیل، در سطح ۰٫۰۱ تفاوت معناداری وجود دارد. با انجام آزمون شفه مشخص شد که بین جهت گیری مذهبی دانشجویان دانشکده های ادبیات و علوم پایه در سطح ۰٫۰۵ تفاوت معناداری وجود دارد.