مقاله عنوان فارسی: مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوی در پرستاران بیمارستان های شهر تهران (عنوان عربی: العنایه و التجربه الیومیه و الحیاه المعنویه لدی ممرضی و ممرضات مستشفیات طهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوی در پرستاران بیمارستان های شهر تهران (عنوان عربی: العنایه و التجربه الیومیه و الحیاه المعنویه لدی ممرضی و ممرضات مستشفیات طهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مراقبت معنوی
مقاله تجارب روزانه معنوی
مقاله بهزیستی معنوی و پرستار (کلیدواژه عربی: العنایه المعنویه
مقاله التجارب المعنویه الیومیه
مقاله الحیاه المعنویه
مقاله الممرض
مقاله الممرضه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی لو سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: امامی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش تعیین رابطه مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوی در پرستاران شهر تهران بود. با استفاه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای شامل ۲۵۰ نفر از پرستاران (۱۸۸ نفر زن و ۶۶ نفر مرد) بیمارستان های شهر تهران انتخاب شدند و به سه پرسش نامه مراقبت معنوی، تجارب روزانه معنوی و بهزیستی معنوی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که ادراک پرستاران از میزان مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوی خود بالا است (p<0.001). نتایج ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد که مراقبت معنوی با تجارب روزانه معنوی و بهزیستی معنوی رابطه مثبت و معناداری دارد (p<0.001 و f=16.3) و تجارب روزانه معنوی و بهزیستی معنوی به طور مشترک ۴۲ درصد از تغییرات مراقبت معنوی را تبیین می کند. بنابراین، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توانمندی درونی پرستاران همچون ارتقاء بهزیستی معنوی ایشان و آماده کردن بستری برای تجربه معنوی، زمینه را برای مراقبت معنوی در ایشان فراهم می کند.