مقاله عنوان فارسی: مدل تئوریک تحلیل افراط گرایی (با کاربست نظریه سازه انگاری) (عنوان عربی: النموذج النظری لتحلیل الأصولیه بالإستفاده من نظریه کونستراکتیویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مدل تئوریک تحلیل افراط گرایی (با کاربست نظریه سازه انگاری) (عنوان عربی: النموذج النظری لتحلیل الأصولیه بالإستفاده من نظریه کونستراکتیویه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: افراط گرایی
مقاله سازه انگاری
مقاله هویت
مقاله القاعده
مقاله طالبان (کلیدواژه عربی: الأصولیه
مقاله کونستراکتیویه
مقاله الهویه
مقاله القاعده
مقاله الطالبان
مقاله الجهادیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشی وسیع از منازعات بین المللی تحت عنوان به اصطلاح «مبارزه با تروریسم» به زنجیره ای از خشونت های متوالی دامن زده است که در آینده قابل پیش بینی پایانی برای آن متصور نیست. قسمتی از این جبهه جهانی را گروه های رادیکال جهادگر تشکیل می دهند که اهداف و آرمان های ایدئولوژیک خود را با ابزار و روش های خشونت محور پیگیری می کنند. در این راستا، مساله مهم علل توسل افراط گرایی (القاعده، طالبان و…) به رفتارهای بسیار خشن و اصرار بر تداوم آن است.
این پژوهش در پاسخ به سوال یادشده، برخلاف رویکردهای غالب در مطالعه افراط گرایی که عمدتا به علل تثبیتی و ثانویه آن شامل فقر، جهل و … می پردازند، درصدد احصای مبانی اولیه و مقوم افراط گرایی یعنی ایدئولوژی، هویت و … با کاربست شاخصه هایی از «نظریه سازه انگاری» برآمده است. بر این اساس، در مباحث نظری پیش رو، ضمن بررسی آموزه های رفتاری القاعده و طالبان، مدل تحلیل رفتاری آنها نیز ارائه می شود.