مقاله عنوان فارسی: مبناگرایی معتدل از دیدگاه پل موزر و ابن سینا (عنوان عربی: مبنی الإعتدال من نظر بول موزر وابن سینا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۶۱ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبناگرایی معتدل از دیدگاه پل موزر و ابن سینا (عنوان عربی: مبنی الإعتدال من نظر بول موزر وابن سینا)
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: توجیه
مقاله مبناگرایی معتدل
مقاله درون گرایی
مقاله برون گرایی
مقاله دلایل معرفتی
مقاله توجیه منجز
مقاله مبنای عقلی محض (کلیدواژه عربی: التوجیه
مقاله المبنی الإعتدالی
مقاله الإنطوائی
مقاله الإنبساطی
مقاله دلائل المعرفه
مقاله التوجیه المنجز
مقاله المبنی العقلی المحض)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اختلاف در عوامل توجیه کننده یک باور، تفسیرهای متفاوتی از مبناگرایی را پدید آورده است. از جمله این تفسیرها، «مبناگرایی معتدل» است که از سوی معرفت شناس برجسته غربی، پل موزر ارائه شده است. از دیدگاه او، معرفت های تجربی انسان دارای دو دسته مبانی هستند: گزاره ای و غیرگزاره ای. مبانی غیرگزاره ای یا غیرمفهومی به یاری تبیین و نوعی انسجام گرایی، می توانند مبنای مبانی گزاره ای قرار گیرند و این مبانی گزاره ای، مبنایی برای دیگر معرفت های بشری باشند. وی این دیدگاه را «درون گرایی غیرافراطی» می نامد.
نویسنده با تبیین این تفسیر، آن را با دیدگاه ابن سینا سنجیده است. به نظر می رسد ابن سینا به دو نوع مبنا معتقد است. براساس یک نوع مبنا، می توان وی را مبناگرای رادیکال دانست، اما براساس مبنای دیگر که مربوط به معرفت های تجربی است، مبناگرای معتدل به شمار می رود که این امر دیدگاه موزر و ابن سینا را به یکدیگر نزدیک می سازد. مساله مهم دیگر، نوعی برون گرایی در هردو دیدگاه است.