مقاله عنوان فارسی: مبانی جامعه شناختی مسوولیت اخلاقی در اخلاق اسلامی (عنوان عربی: الأصول المعرفیه الاجتماعیه للمسؤولیه الأخلاقیه فی الأخلاق الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مبانی جامعه شناختی مسوولیت اخلاقی در اخلاق اسلامی (عنوان عربی: الأصول المعرفیه الاجتماعیه للمسؤولیه الأخلاقیه فی الأخلاق الإسلامیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مسوولیت
مقاله مسوولیت اخلاقی
مقاله حق اخلاقی
مقاله تکلیف اخلاقی
مقاله مبانی جامعه شناختی (کلیدواژه عربی: المسؤولیه
مقاله المسؤولیه الأخلاقیه
مقاله الحق الأخلاقی
مقاله التکلیف الأخلاقی
مقاله الأصول المعرفیه الاجتماعیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مسوولیت اخلاقی، که در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایف اخلاقی است، در مکتب اسلام، در برابر خداوند معنا پیدا می کند. مهمترین بحث مرتبط با این موضوع، بحث از مبانی نظری آن است. این مبانی شامل مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و جامعه شناختی است.
هدف این تحقیق، بررسی خاستگاه جامعه شناختی مسوولیت اخلاقی انسان است. از جمله این مبانی، می توان به اجتماعی بودن انسان، اصالت فرد و اعتباریت جامعه، رابطه متقابل فرد و جامعه و قانون مندی امور اجتماعی اشاره نمود. با بهره گیری از مبانی جامعه شناختی و مباحثی چون تکلیف اخلاقی، حق اخلاقی و تلازم آن با تکلیف، همچنین تلازم میان تکلیف و مسوولیت، می توان اصل مسوولیت اخلاقی انسان را برهانی و بر اساس آن تبیین نمود. ابتدا مبانی مرتبط با بحث مسوولیت را استخراج نموده، سپس بر اساس آنها برهانی تنظیم خواهد شد. روش بحث در این پژوهش، روش کتابخانه ای و تحلیلی عقلی به همراه استدلال برهانی است.