مقاله عنوان فارسی: ماهیت احکام حکومتی (عنوان عربی: طبیعه الأحکام الحکومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ماهیت احکام حکومتی (عنوان عربی: طبیعه الأحکام الحکومیه)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکم
مقاله حاکم
مقاله حکومت
مقاله احکام اولیه
مقاله احکام ثانویه
مقاله حکم حکومتی (کلیدواژه عربی: الحکم
مقاله الحاکم
مقاله الحکومه
مقاله الأحکام الأولیه
مقاله الأحکام الثانویه
مقاله الحکم الحکومی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانپورانارکی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.