مقاله عنوان فارسی: عوامل جامعه شناختی موثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی (عنوان عربی: العناصر الاجتماعیه المؤثره للطلاق العاطفی بین العوائل فی طهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عوامل جامعه شناختی موثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی (عنوان عربی: العناصر الاجتماعیه المؤثره للطلاق العاطفی بین العوائل فی طهران)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: طلاق عاطفی
مقاله کارکردگرایی
مقاله نظم درون خانواده
مقاله سرمایه اجتماعی خانواده
مقاله دینداری (کلیدواژه عربی: الطلاق العاطفی
مقاله الوظیفیه
مقاله الرأسمال الاجتماعی
مقاله التدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین ستار
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر به بررسی طلاق عاطفی و عوامل جامعه شناختی موثر در آن در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانواده های ساکن در شهر تهران و حجم نمونه برابر با ۵۰۰ نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای خوشه ای و تصادفی انجام شده و چارچوب نظری تحقیق، نظریه کارکردگرایی / ساختی است. فرض نظری این است که برهم خوردن تعادل ساختار خانواده و تغییر در کارکردهای قوام بخش آن، زمینه ساز طلاق عاطفی می باشد. روش تحقیق، پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، احصا شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای نظم درون خانواده، ساختار قدرت خانواده و سرمایه اجتماعی درون خانواده بیشترین رابطه معنادار با میزان طلاق عاطفی را دارند. همچنین نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که متغیرهای مستقل تحقیق، حدود ۰٫۶۶۵ از واریانس ها و تغییرات طلاق عاطفی را تبیین می کنند. از یافته های تحقیق استنباط می شود که هر گاه تعادل ساختار خانواده تحت تاثیر شرایط درونی و بیرونی بر هم می خورد، کارکردهای قوام دهنده تاثیرگذار آن مانند سرمایه اجتماعی درون خانواده، نظم درون خانواده، ساختار قدرت و … با چالش مواجه می شود که می تواند زمینه ساز طلاق عاطفی باشد.