مقاله عنوان فارسی: عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی (عنوان عربی: العقل والوحی فی الرؤیه السیاسیه للخواجه نصیرالدین الطوسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۵۰ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی (عنوان عربی: العقل والوحی فی الرؤیه السیاسیه للخواجه نصیرالدین الطوسی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: عقل و وحی
مقاله فلسفه سیاسی
مقاله خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله قانون
مقاله شریعت و سیاست
مقاله فلسفه و فقه
مقاله پیامبری و پادشاهی (کلیدواژه عربی: العقل والوحی
مقاله الفلسفه السیاسیه
مقاله الخواجه نصیرالدین الطوسی
مقاله القانون
مقاله الشریعه والسیاسه
مقاله الفلسفه والفقه
مقاله النبوه والملوکیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مقدم احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر «عقل و وحی» در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی را بررسی می کند و نشان می دهد که خواجه تبیین جدیدی از وحی را در فلسفه سیاسی اسلامی عرضه داشته و مناسبات عقل و وحی را به حوزه های عملی تری چون قانون و قانونگذاری و سیاست کشانده است. از امتیازات مقاله، توجه آن به موضوع منطق های موازی در اخلاق ناصری است، زیرا خواجه در این اثر میان فارابی، ابن مسکویه، ابن سینا و اساسیین در رفت و آمد است .البته آنچه اخلاق ناصری را نوشتاری اصیل می گرداند ایده مرکزی خواجه درباره وجوه تقسیم حکمت به نظری و عملی و تعریف این دو و اظهار دانشی هم پای حکمت عملی است که آن را فقه می نامد. منشا این دو گونه دانش، عقل و وحی است که حکیم و پیامبر بهره مندان از آنها هستند. از مناسبات عقل و حکمت عملی و حکیم از یک سو و وحی و پیامبر و فقه از سوی دیگر، در حوزه سیاست دو مفهوم سیاست و شریعت پدیدار می شود و خواجه در اخلاق ناصری، به تفصیل ماهیت و مناسبات عقل و وحی، علم حکمت مدنی و علم فقه، حکیم و پیامبر، سیاست و شریعت را می کاود.