مقاله عنوان فارسی: ضوابط صدور «احکام حکومتی تکلیفی» (عنوان عربی: ضوابط صدور «الأحکام الحکومیه التکلیفیه») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۶۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ضوابط صدور «احکام حکومتی تکلیفی» (عنوان عربی: ضوابط صدور «الأحکام الحکومیه التکلیفیه»)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکم حکومتی
مقاله حکم ولایی
مقاله ضابطه حکم حکومتی
مقاله مصالح الزام آور
مقاله مفسده
مقاله تزاحم
مقاله احکام اضطراری (کلیدواژه عربی: الحکم الحکوم
مقاله الحکم الولائ
مقاله ضابطه الحکم الحکوم
مقاله المصها الإلزامیه
مقاله المفسده
مقاله التزاحم
مقاله الأحکام الاضطراریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمیان ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تدبیر جامعه اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند. نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتی تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مولفه را از زمره ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمره ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.