مقاله عنوان فارسی: صورتبندی نظریه فرهنگ صدرایی (با الهام از دیدگاههای استاد حجت الاسلام پارسانیا) (عنوان عربی: تأطیر نظریه الثقافه الصدرائیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: صورتبندی نظریه فرهنگ صدرایی (با الهام از دیدگاههای استاد حجت الاسلام پارسانیا) (عنوان عربی: تأطیر نظریه الثقافه الصدرائیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حکمت صدرایی
مقاله نظام معنایی
مقاله اصالت جامعه
مقاله فرهنگ حق و باطل
مقاله اتحاد عالم
مقاله علم و معلوم (کلیدواژه عربی: الحکمه الصدرائیه
مقاله نظام المعنی
مقاله أصاله المجتمع
مقاله ثقافه الحق والباطل
مقاله اتحاد العالم
مقاله العلم
مقاله المعلوم )

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هر مکتب فلسفی با ارائه گزاره های هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی خود، زمینه طرح سنخ خاصی از نظریات فرهنگی را فراهم می سازد. برای نمونه، فلسفه هوسرل، شکل گیری نظریه فرهنگی پدیدارشناسی را ممکن نمود و فلسفه هگل برخی از اصول موضوعه نظریه فرهنگی مارکسیستی را مهیا ساخت. «نظام حکمت صدرایی» نیز از قاعده فوق مستثنی نیست و ظرفیت ارائه یک چارچوب نظری روشن برای طرح نظریه فرهنگی را داراست.
در سال های اخیر، عموما محققان در ذیل مباحث فلسفی مربوط به اثبات وجود جامعه، به طرح «نظریه فرهنگ صدرایی» اهتمام ورزیده اند. با توجه به اینکه نظریه مذکور تاکنون به صورت یکجا و منسجم انتشار نیافته است، این مقاله تلاش دارد ضمن اشاره به مبادی فلسفی نظریه فرهنگ صدرایی، تقریری منسجم و منظم از نظریه فرهنگ صدرایی ارائه دهد.