مقاله عنوان فارسی: شاخص ها و مولفه های بصیرت سیاسی (عنوان عربی: تشخیص حقیقه البصیره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۶۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: شاخص ها و مولفه های بصیرت سیاسی (عنوان عربی: تشخیص حقیقه البصیره)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بصیرت
مقاله شناخت
مقاله ایمان
مقاله تقوا
مقاله تشخیص حق و فتنه (کلیدواژه عربی: البصیره
مقاله المعرفه
مقاله الإیمان
مقاله التقوی
مقاله تشخیص الحق
مقاله الفتنه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بصیرت، بینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است؛ به شرط آنکه هیجان ها، غرایز حیوانی و وسوسه های نفسانی و شیطانی در آن اثری نداشته باشند و مصداق حق را درست تشخیص دهد.
اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها باید جست وجو کرد و هدف از بصیرت، عمق بخشیدن به شناخت ها، راسخ کردن ایمان ها، مهار کردن خواهش های نفسانی و تشخیص مصداق حق، برای تحقق بخشیدن به آرمان همه انسان ها؛ یعنی برپایی حکومت عدل گستر است. بر اساس تعریف ارائه شده مولفه های بصیرت عبارتند از: شناخت یقینی، ایمان و باور قلبی، مهار گرایش های منفی و تشخیص مصداق حق.