مقاله عنوان فارسی: سنجش رابطه جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی در میان کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر کرج) (عنوان عربی: رابطه التجاه المذهبی و التعهدالاداری عند موظفی المکتبات المطالعه الخاصه: لمکتبات الجامعه فی کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سنجش رابطه جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی در میان کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر کرج) (عنوان عربی: رابطه التجاه المذهبی و التعهدالاداری عند موظفی المکتبات المطالعه الخاصه: لمکتبات الجامعه فی کرج)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جهت گیری مذهبی بیرونی
مقاله جهت گیری مذهبی درونی
مقاله دانشگاه های مستقر در شهر کرج
مقاله وفاداری سازمانی (کلیدواژه عربی: الاتجاه المذهبی الظاهری
مقاله الاتجاه المذهبی الباطنی
مقاله المکتبات الجامعیه
مقاله الجامعات المستقره فی کرج
مقاله التعهد الوظیفی فی الاداره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حریری نجلا
جناب آقای / سرکار خانم: اباذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی گلسفید مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی مستقر در شهر کرج است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه های جهت گیری مذهبی و وفاداری سازمانی است. جامعه پژوهش شامل ۱۰۸ کتابدار است که کلیه آن ها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگس پیرسون برای تعیین روابط بین متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان جهت گیری مذهبی بیرونی و وفاداری سازمانی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. میان جهت گیری مذهبی درونی و وفاداری سازمانی نیز رابطه معناداری مشاهده شد که این رابطه مستقیم است. بر اساس سایر یافته ها، شاخص هایی که بیشترین میانگین را به دست آورده اند، در جهت گیری مذهبی بیرونی، «نماز خواندن به خاطر کسب حمایت و آرامش»، در جهت گیری مذهبی درونی، «حس کردن حضور خداوند در زندگی» و در وفاداری سازمانی، «خواسته درونی برای ادامه همکاری با کتابخانه» بود.