مقاله عنوان فارسی: سبک های هویت و خود تعیین گری مذهبی (عنوان عربی: أنماط الهویه والتعیین الذاتی الدینی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: سبک های هویت و خود تعیین گری مذهبی (عنوان عربی: أنماط الهویه والتعیین الذاتی الدینی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سبک هویت هنجاری
مقاله سبک هویت اطلاعاتی
مقاله سبک هویت سردرگم/ اجتنابی
مقاله سبک خودتعیین گری مذهبی درون فکنی شده
مقاله سبک خود تعیین گری مذهبی خودپذیر (کلیدواژه عربی: نمط الهویه الطبعیه
مقاله نمط الهویه المعلوماتیه
مقاله نمط الهویه المزعزعه الاجتنابیه
مقاله نمط التعیین الذاتی الدینی الکامن باطنیا
مقاله نمط التعیین الذاتی الدینی المتلقی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا سبک های هویت می توانند سبک های خودتعیین گری مذهبی را پیش بینی کنند؟ نمونه مورد مطالعه، تعداد ۳۴۶ دانش آموز دوره پیش دانشگاهی (۱۸ تا ۲۱ سال) شهرستان زاهدان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه خودتعیین گری مذهبی (SRQ-R) و پرسش نامه سبک های هویت (ISI-6G) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد سبک های هویت هنجاری و هویت سردرگم/ اجتنابی می توانند سبک خودتعیین گری مذهبی درون فکنی شده را پیش بینی کنند. همچنین سبک های هویت هنجاری و هویت اطلاعاتی می توانند سبک خودتعیین گری مذهبی خودپذیر را پیش بینی کنند.