مقاله عنوان فارسی: ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی (عنوان عربی: ایجاد مقیاس نفسی للإداره الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی (عنوان عربی: ایجاد مقیاس نفسی للإداره الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مدیریت اسلامی
مقاله تحلیل شغل
مقاله عملکرد شغلی
مقاله سنجه دینی
مقاله روان سنجی (کلیدواژه عربی: الإداره الإسلامیه
مقاله تحلیل المهنه
مقاله الأداء المهنی
مقاله المعیار الدینی
مقاله القیاس النفسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مساح هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس خود ساخته مدیریت اسلامی پرداخته است؛ و در ادامه نقش تعدیلی متغیر عملکرد در رابطه بین ابعاد تحلیل شغل و مدیریت اسلامی بررسی شده است. به منظور تهیه پرسشنامه مدیریت اسلامی ابتدا مخزنی ۴۰۰ سوالی براساس محتوای متون دینی و اسلامی (از جمله قرآن و نهج البلاغه) تهیه گردید و پس از احراز اعتبار صوری پرسشنامه توسط اساتید، فرم نهایی به منظور اجرا تهیه شد. برای سنجش ابعاد تحلیل شغل از پرسشنامه تحلیل سمت های مدیریتی و حرفه ای استفاده شد. برای سنجش عملکرد شغلی نیز از فرم ساخته شده نوری، عریضی و لباف (۱۳۸۷) استفاده گردید. به منظور اجرایی کردن ابزار ۱۴۳ نفر از مدیران و سرپرستان شرکت ملی گاز ایران از ۵ استان تهران، اصفهان، مازندران، چهارمحال بختیاری و یزد انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. آلفای کرونباخ به دستامده در زیرمقیاس ها حاکی از پایایی مناسب ابزار مدیریت اسلامی است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز چهار مقیاس و چهارده زیرمقیاس را در ابزار مدیریت اسلامی شناسایی کرده است. شاخص های تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از برازش مناسب الگوی مدیریت اسلامی است. نتایج تحلیل تعدیلی نیز حاکی از حضور عملکرد به عنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه بین ابعاد تحلیل شغل و مدیریت اسلامی بوده است. با توجه به اینکه تمام سوالات پرسشنامه مدیریت اسلامی براساس متون معتبر دینی حاصل شده است، ابزاری مناسب در جهت سنجش ویژگی هایی از مدیریت است که در حوزه اسلامی مورد تاکید هستند.