مقاله عنوان فارسی: ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: صیاغه و تعیین خصائص المعیار النفسی لدور الأب التربوی من وجهه نظر الإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: صیاغه و تعیین خصائص المعیار النفسی لدور الأب التربوی من وجهه نظر الإسلام)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پرسش نامه
مقاله نقش پدر
مقاله اسلام
مقاله تربیت
مقاله ویژگی های روان سنجی (کلیدواژه عربی: الاستبیان
مقاله دور الأب
مقاله الإسلام
مقاله التربیه
مقاله خصائص التقییم النفسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فاسی:
هدف این پژوهش ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسلام بود. بر این اساس، با استفاده از آیات و روایات اسلامی، به تبیین نقش تربیتی پدر پرداخته و با استخراج مولفه های نظری نقش پدری پرسش نامه ای ۴۸ سوالی تدوین شد. روش تحقیق به دو شیوه توصیفی و پیمایشی می باشد.برای جمع آوری آموزه های دین اسلام، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است، و برای ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، روش پیمایشی در نمونه ای ۳۸۲ نفری از دانش آموزان دبیرستانی منطقه ۱۸ تهران به کار رفته است.
در بررسی روایی محتوای پرسش نامه، ضریب تطابق کندال ۰٫۲ با سطح معناداری ۰٫۰۰۰۱، نشان دهنده میزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گویه های طراحی شده می باشد. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر و مقیاس دلبستگی به پدر (IPPA) 0.129 بود که در سطح ۰٫۰۵ معنادار می باشد. نتیجه بررسی روایی سازه حاکی از همبستگی بالای سوالات با نمره کل بود. در بررسی اعتبار پرسش نامه آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۸۹ می باشد، و میزان همسانی درونی بر اساس ضریب دو نیمه سازی گاتمن ۰٫۸۷ می باشد. در روش بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته، نتایج نشان از همبستگی ۰٫۷۸۳ در سطح ۰٫۰۱ بین اجرای اولیه و اجرای مجدد دارد. از این رو، با استفاده از منابع اسلامی امکان ساخت ابزاری برای سنجش نقش تربیتی پدر وجود دارد. این ابزار، جهت استفاده های پژوهشی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است.