مقاله عنوان فارسی: ساخت و اعتباریابی پرسش نامه های باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی (عنوان عربی: تدوین استبیانات معتبره حول الاعتقاد بعالم الآخره، وعالم الآخره الإسلامی العادل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ساخت و اعتباریابی پرسش نامه های باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی (عنوان عربی: تدوین استبیانات معتبره حول الاعتقاد بعالم الآخره، وعالم الآخره الإسلامی العادل)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: باور به جهان آخرت
مقاله باور به جهان آخرت عادلانه
مقاله باور به دنیای عادلانه
مقاله اخلاق کاری اسلامی (کلیدواژه عربی: العقیده بعالم الآخره
مقاله العقیده بعالم الآخره العادل
مقاله العقیده بحیاه دنیویه عادله
مقاله أخلاق العمل الإسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: استبرقی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عریضی سامانی سیدحمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسش نامه های باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) بودند که از بین آنها ۲۶۷ نفر با روش نمونه گیری دسترس پذیر انتخاب شدند و به پرسش نامه های باور به جهان آخرت اسلامی، باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی، باور به دنیای عادلانه برای دیگران و اخلاق کاری اسلامی پاسخ دادند. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد باور به جهان آخرت اسلامی و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی، با باور به دنیای عادلانه برای دیگران دارای رابطه معناداری نیست (P<0.05)؛ اما با اخلاق کاری اسلامی در تمامی ابعاد دارای رابطه معناداری هستند (P>0.01). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین باور به جهان آخرت اسلامی و باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی، باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی دارای توان پیش بین معنادار برای باور به دنیای عادلانه برای دیگران و ابعاد اخلاق کاری اسلامی است.