مقاله عنوان فارسی: ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی تکبر – تواضع (عنوان عربی: صیاغه معیار تقییم إسلامی للتکبر والتواضع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی تکبر – تواضع (عنوان عربی: صیاغه معیار تقییم إسلامی للتکبر والتواضع)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سنجش اخلاقی
مقاله تکبر
مقاله تواضع
مقاله روایی و اعتبار (کلیدواژه عربی: تقییم الأخلاق
مقاله التکبر
مقاله التواضع
مقاله الصحه
مقاله الاعتبار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هراتیان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه هریس مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش، طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس تکبر – تواضع بر اساس قرآن کریم و روایات پیامبر و اهل بیت (ع)، به منظور سنجش رذیله اخلاقی تکبر و فضیلت اخلاقی تواضع بود. بدین منظور، ابتدا آیات و روایات مرتبط مورد مطالعه، دسته بندی و مفهوم شناسی شد و پس از طی مراحل ساخت و اعتبارسنجی، پرسش نامه ای ۳۱ گویه ای بین ۴۷۵ دانشجو و طلبه، که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. برای بررسی روایی مقیاس، از روش های روایی محتوا (نظر کارشناسان) و تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) استفاده شد. میزان ۹۴٫۳۸ درصدی موافقت کارشناسان و معناداری ضریب تطابق کندال، گویای قوت روایی محتوای مقیاس بود. تحلیل یافته ها، بیانگر این است که مقیاس اسلامی تکبر- تواضع دارای چهار عامل (عدم پذیرش/ پذیرش دیگران، هیجان و معرفت دینی، احساس حقارت/ عزت نفس و نیاز به تایید اجتماعی/ خودبسندگی) بوده است. برای بررسی اعتبار مقیاس، از روش های ضریب بازآزمایی، اعتبار درونی به وسیله آلفای کرونباخ و دونیمه کردن استفاده شد. ضریب بازآزمایی ۰٫۸۵۷، آلفای کرونباخ ۰٫۸۳۷ و ضریب دونیمه سازی۰٫۷۸۱  نشانگر اعتبار قوی این مقیاس است. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت: این پرسش نامه دارای اعتبار و روایی بالا بوده و عوامل منسجمی از آن به دست می آید که می توان با کاربرد آن، ویژگی های اخلاقی تکبر و تواضع افراد را مورد مطالعه قرار داد و در پژوهش های آتی از آن استفاده کرد.