مقاله عنوان فارسی: رویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه (عنوان عربی: المواجهه بین السلاله الکریم خانیه الشیخیه مع البابویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رویارویی خاندان کریم خانیه شیخیه با بابیه (عنوان عربی: المواجهه بین السلاله الکریم خانیه الشیخیه مع البابویه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: باب
مقاله شیخیه
مقاله کریم خانیه
مقاله ادعای نبوت
مقاله ادعای امامت
مقاله ادعای الوهیت
مقاله ردیات (کلیدواژه عربی: الباب
مقاله الشیخیه
مقاله الکریم خانیه
مقاله ادعاء النبوه
مقاله ادعاء الإمامه
مقاله ادعاء الألوهیه
مقاله الریاده)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانیان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از نخستین مواجهات گروه های مختلف مذهبی با جریان بابیه، رویارویی شیخیه، به ویژه خاندان کریم خانیه کرمان است. رهبران این خاندان پس از ادعای علی محمد باب مبنی بر جانشینی سیدکاظم رشتی و طرح دعاوی عجیب و غریبی همچون بابیت امام زمان، امامت (مهدویت)، نبوت و الوهیت، به مقابله با باب و پیروانش برخاستند و در این زمینه ردیات متعددی نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نیز با بهره گیری از موارد اجماعی و ادله عقلی، ادعاهای باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند.
این نوشتار پس از گزارشی مختصر از ردیه نویسان طایفه کریم خانیه، به گزارش کرونولوجیکالی و توصیفی ساختاری آنها پرداخته، محورهای اساسی این ردیه ها را تبیین می کند و بر اساس گزارشی دیالکتیکی واکنش بابیان را نیز بررسی می کند و در آخر تحلیل و جمع بندی نهایی را ارائه می نماید.