مقاله عنوان فارسی: روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی در علوم اجتماعی با تاکید بر رویکرد رئالیسم و نومینالیسم (عنوان عربی: المنهجیه الجذریه والتطبیقیه فی العلوم الاجتماعیه، بالتأکید علی الرؤیه الواقعیه والمذهب الإسمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی در علوم اجتماعی با تاکید بر رویکرد رئالیسم و نومینالیسم (عنوان عربی: المنهجیه الجذریه والتطبیقیه فی العلوم الاجتماعیه، بالتأکید علی الرؤیه الواقعیه والمذهب الإسمی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نومینالیسم
مقاله روش شناسی بنیادین
مقاله کاربردی
مقاله استقراء
مقاله فرضیه
مقاله مصاحبه (کلیدواژه عربی: المذهب الإسمی
مقاله المنهجیه الجذریه
مقاله التطبیقیه
مقاله الاستقراء
مقاله الفرضیه
مقاله المقابله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانیا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: طالعی اردکانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«روش شناسی بنیادین» و «روش شناسی کاربردی» دو روش شناسی متفاوت، اما در ارتباط با یکدیگرند. در این نوشته، ضمن پرداختن به حدود این دو نوع روش شناسی، نمونه ای از ارتباط این دو حوزه با یکدیگر را در حوزه نومینالیسم بررسی می کنیم. پس از بررسی تاثیر نومینالیسم در روش شناسی بنیادین، تاثیرهای آن در روش های استقراء، فرضیه استنتاجی و مصاحبه، که مربوط به روش های کاربردی است، ارائه می شود. وجه مشترک این روش ها این است که آنها در مسیر رسیدن به علم، کلی را منکر می شوند. سازوکار این انکار در هر روش متفاوت است؛ معیار تحقیق پذیری و پسینی دانستن علم در استقراء، انکار شرط ضرورت در مقدمه شرطیه روش فرضیه استنتاجی، و در نهایت، پناه بردن به نظریه آزمایی در روش پوپر و برساختن کلی در فرایند گرایش خاصی از مصاحبه، نومینالیسم را به حوزه روش کاربردی کشانده است.