مقاله عنوان فارسی: روابط بین الملل، تقابل دو فرانظریه جریان اصلی و اسلام (با مطالعه صورت بندی برنامه پژوهشی اسلام گرایانه بر شکل گیری هویت ایران در ساخت نظام بین الملل) (عنوان عربی: العلاقات الدولیه، تقابل النظریتین التیار الرئیسی و الإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روابط بین الملل، تقابل دو فرانظریه جریان اصلی و اسلام (با مطالعه صورت بندی برنامه پژوهشی اسلام گرایانه بر شکل گیری هویت ایران در ساخت نظام بین الملل) (عنوان عربی: العلاقات الدولیه، تقابل النظریتین التیار الرئیسی و الإسلام)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روابط بین الملل
مقاله نو واقع گرایی
مقاله نولیبرالیسم
مقاله معرفت شناسی اسلام گرایانه
مقاله ضد هژمون (کلیدواژه عربی: العلاقات الدولیه
مقاله البرنامج البحثی
مقاله التیار الرئیسی
مقاله المعرفه الإسلامویه
مقاله اللاهیجمونیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله هژمونی در رشته روابط بین الملل به خصوص در جریان اصلی این رشته یعنی نو واقع گرایی و نولیبرالیسم و تاکید بر اصول معرفت شناختی و هستی شناختی خاص که بسترهای شکل گیری آن غرب سیاسی بوده است، در انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان الگوی ضد هژمون، جلوه های دیگری به خود گرفته و می گیرد. تلاش و تاکید بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشی با استقلال کامل از مدل خردگرایانه آن در علوم اجتماعی و روابط بین الملل معرف عملکرد اسلام گرایانه این مدل است. سوال اصلی مقاله این است که اصول معرفت شناختی الگوی پژوهشی اسلام گرایانه و نقش انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در این برنامه پژوهشی چیست؟ طبق فرضیه مقاله، عقیده محوری، خداگرایی و انسان محوری اصول معرفت شناختی برنامه پژوهشی اسلام گرا هستند و هویت واحد سیاسی که بر مبنای این برنامه پژوهشی بنا شده باشد، هویتی تجدیدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنیتی این واحد سیاسی به ساخت نظام بین الملل نگاهی هویت محور است.