مقاله عنوان فارسی: روابط بینامتنی دینی در قصیده «ثوره فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی (عنوان عربی: التناص الدینی فی قصیده «ثوره فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روابط بینامتنی دینی در قصیده «ثوره فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی (عنوان عربی: التناص الدینی فی قصیده «ثوره فی الجحیم» لجمیل صدقی الزهاوی)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بینامتنی قرآنی
مقاله بینامتنی دینی
مقاله ثور ه فی الجحیم
مقاله جمیل صدقی زهاوی
مقاله متن حاضر
مقاله متن غایب (کلیدواژه عربی: التناص القرآنی
مقاله التناص الدینی
مقاله ثوره فی الجحیم
مقاله جمیل صدقی الزهاوی
مقاله النص الحاضر
مقاله النص الغائب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژادچمازکتی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بینامتنی شیوه ای از نقد متون است که ارتباط میان آثار ادبی را روشن می سازد، بر اساس این نظریه، متن، نظامی بسته و مستقل نیست و هر متنی خواسته یا ناخواسته با متون دیگر، نوشته و خوانده می شود، بنابراین متن های ادبی بسته به خلاقیت ذهن نویسنده در عین تاثیرپذیری از متون پیشین با دگرگونی در آن ها و هنجارشکنی و رویکردهای هنری تازه، آفریده می شوند.
این پژوهش در پی آن است تا بر اساس نظریه بینامتنی، خوانش جدیدی را از قصیده «ثوره فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی، شاعر معاصر عراقی، مطرح کند، بنابراین پس از تبیین بینامتنی و اهمیت آن در نقد ادبی و فهم متون، بر اساس شیوه تحلیل محتوا به بررسی روابط بینامتنی قصیده می پردازد.