مقاله عنوان فارسی: رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی (عنوان عربی: القیاده الأخلاقیه، ثمره لنوذج الإداره الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۴۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی (عنوان عربی: القیاده الأخلاقیه، ثمره لنوذج الإداره الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پارادایم مدیریت اسلامی
مقاله رهبری اخلاقی
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق حق محور
مقاله تصمیم گیری اخلاقی
مقاله مدیریت اخلاق
مقاله رهبری اخلاق مدار (کلیدواژه عربی: نموذج الإداره الإسلامیه
مقاله القیاده الأخلاقیه
مقاله الأخلاق
مقاله الأخلاق القائمه علی الحق
مقاله القرار الأخلاقی
مقاله الإداره الأخلاقیه
مقاله القیاده القائمه علی الأخلاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: علی احمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر به تبیین یک تئوری نوین در حوزه تئوری های رهبری پرداخته است. بدین منظور با مرور گسترده ادبیات موضوع و شرح تئوری های رهبری اخلاقی که پیش ار این در ادبیات علمی غرب بسط پیدا کرده بود، تئوری نوینی در این حوزه بر اساس موازین اسلامی و سیر منطقی مفاهیم استخراج شده در این حوزه، با عنوان رهبری اخلاق مدار ارائه شده است. برای تبیین تئوری حاضر پس از مطالعات و بررسی گسترده در مورد تشابه و تمایز موجود در ادبیات موضوع در حوزه مدیریت اسلامی و توجه به اینکه در تئوری پردازی و بسط علوم انسانی اسلامی، توجه به خلقت و شناخت انسان بنیان کار محسوب می شود، به تبیین پارادایمی جامع در حوزه مدیریت اسلامی پردخته شده است. سپس بر اساس این پارادایم و با بهره گیری از فلسفه اخلاق اسلامی و همچنین نظر خبرگان حوزه اخلاق، به تعریف و تبیین مفهوم اخلاق کاربردی پرداخته شده است. در نهایت الگوی رهبری اخلاق مدار بر بنیاد تعریف به دست آمده استوار شده است.