مقاله عنوان فارسی: رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی (عنوان عربی: علاقه الذهن المعنوی والمعیشه المعنویه بنوعیه الحیاه والرضا عن الحیاه الزوجیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی (عنوان عربی: علاقه الذهن المعنوی والمعیشه المعنویه بنوعیه الحیاه والرضا عن الحیاه الزوجیه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هوش معنوی
مقاله بهزیستی معنوی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله رضایت زناشویی (کلیدواژه عربی: الذهن المعنوی
مقاله المعیشه المعنویه
مقاله نوعیه الحیاه
مقاله الرضا عن الحیاه الزوجیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین دخت آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده محمداحسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش، تعیین رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در گروهی از زنان و مردان بود. نمونه پژوهش ۳۲۰ نفر از کارکنان بیمارستان های شهرستان مراغه بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خود سنجی هوش معنوی کینگ، پرسش نامه بهزیستی معنوی پالوتزیان والیسون، پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. داده های به دست آمده با روش های آماری، ضریب همبستگی و رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین هوش معنوی و بهزیستی معنوی، با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، می توان گفت: هوش معنوی دربرگیرنده مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها می باشد که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیستی و انطباق پذیری فرد استفاده می کند.