مقاله عنوان فارسی: رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان (عنوان عربی: العلاقه بین «التدین» و «جوانب الشخصیه» و بین «السلامه النفسیه» لدی المعلمین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه «دینداری» و «ابعاد شخصیت» با «سلامت روان» معلمان شهرستان رودان (عنوان عربی: العلاقه بین «التدین» و «جوانب الشخصیه» و بین «السلامه النفسیه» لدی المعلمین)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دینداری
مقاله روان رنجورخویی
مقاله برون گرایی
مقاله باز بودن به تجربه
مقاله توافق
مقاله وجدانی بودن
مقاله سلامت روان (کلیدواژه عربی: التدین
مقاله النفس العصابیه
مقاله الاتجاه الی خارج الذات
مقاله الإنفتاح علی التجربه
مقاله التوافق
مقاله الوعی
مقاله السلامه الروحیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اسدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: داوری صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن رابطه دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان شهرستان رودان به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. بدین منظور ۲۷۴ نفر از معلمان، با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی متناسب با حجم طبقات (برحسب جنس و مقطع تدریس) انتخاب شدند، و به پرسشنامه های دینداری خدایاری فرد و همکاران، شخصیت «NEO-FFI» مک کری و کاستا و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر «GHQ-28» پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش های آماری میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و گام به گام، آزمون «t» مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار «SPSS» انجام شد. نتایج نشان دادند که دینداری و ابعاد شخصیت با سلامت روان معلمان رابطه دارند. به طوری که روان رنجورخویی پایین، و دینداری و برون گرایی و توافق و وجدانی بودن بالا، با سلامت روان بالاتر معلمان رابطه مثبت داشتند. همچنین متغیرهایی از قبیل جنسیت، محل زندگی، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و مقطع تدریس معلمان نیز در بعضی از این روابط موثر بودند.