مقاله عنوان فارسی: رابطه خوش بینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و افکار فراشناختی نگرانی (فرانگرانی) (عنوان عربی: علاقه التفاؤل بالأفکار المضطربه والأفکار الماوراء معرفیه للقلق (ما وراء القلق) من وجهه نظر إسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه خوش بینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و افکار فراشناختی نگرانی (فرانگرانی) (عنوان عربی: علاقه التفاؤل بالأفکار المضطربه والأفکار الماوراء معرفیه للقلق (ما وراء القلق) من وجهه نظر إسلامیه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خوش بینی اسلامی
مقاله توجه
مقاله افکار اضطرابی
مقاله فرانگرانی
مقاله فراشناخت
مقاله نگرانی اجتماعی
مقاله نگرانی سلامتی (کلیدواژه عربی: التفاؤل الإسلامی
مقاله الاهتمام
مقاله الأفکار المضطربه
مقاله ماوراء الاضطراب
مقاله ماوراء المعرفه
مقاله القلق الاجتماعی
مقاله القلق الإسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نجیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش، به بررسی رابطه خوش بینی اسلامی با افکار اضطرابی و افکار فراشناختی اضطرابی می پردازد. بدین منظور، یک گروه ۱۱۰ نفری از دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، به فهرست افکار اضطرابی و فرانگرانی ولز (۱۹۹۴) و پرسش نامه خوش بینی اسلامی پاسخ دادند. گروه نمونه، به صورت تصادفی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین خوش بینی اسلامی و افکار اضطرابی رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین خوش بینی اسلامی با نگرانی اجتماعی، نگرانی سلامتی و افکار فراشناختی اضطرابی (فرانگرانی) رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین توجه به جنبه های مثبت، تفسیر مثبت رویدادها و انتظار مثبت نسبت به آینده با متغیرهای فوق رابطه منفی معنادار وجود دارد. رگرسیون سلسله مراتبی نشان می دهد که خوش بینی اسلامی به صورت معناداری تغییرات مربوط به افکار فراشناختی را پیش بینی می کند. در پایان، یافته های پژوهش از چهار جنبه مورد تحلیل قرار گرفت و محدودیت ها و پیشنهادات نیز مطرح گردید.