مقاله عنوان فارسی: رابطه «جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» (عنوان عربی: العلاقه بین «الجو العاطفی للاسره والاتجاه الدینی» و بین «المیل إلی الادمان») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه «جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» (عنوان عربی: العلاقه بین «الجو العاطفی للاسره والاتجاه الدینی» و بین «المیل إلی الادمان»)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: جو عاطفی خانواده
مقاله جهت گیری مذهبی
مقاله گرایش به اعتیاد (کلیدواژه عربی: الجو العاطفی للأسره
مقاله الاتجاه الدینی
مقاله المیل الی الإدمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مفرد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه «جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی» با «گرایش به اعتیاد» در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد. نمونه شامل ۲۰۰ نفر (۱۰۰ دختر و ۱۰۰ پسر) بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه: «جو عاطفی خانواده»، «جهت گیری مذهبی» آلپورت و «گرایش به اعتیاد» زرگر، استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معناداری P<0.0001 نشان داد که؛ بین جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که بین جو عاطفی خانواده، جهت گیری مذهبی و گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد. در عین حال تحلیل رگرسیون نشان داد که جو عاطفی خانواده نسبت به جهت گیری مذهبی، پیش بینی کننده بهتری برای متغیر ملاک گرایش به اعتیاد می باشند.