مقاله عنوان فارسی: رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» (عنوان عربی: العلاقه بین «نماذج ارتباط الزوجین» و بین «السعاده الزوجیه») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۵۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه «الگوهای ارتباطی زوجین» با «رضامندی زناشویی» (عنوان عربی: العلاقه بین «نماذج ارتباط الزوجین» و بین «السعاده الزوجیه»)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: رضامندی زناشویی
مقاله الگوهای ارتباطی زوجین
مقاله پایبندی مذهبی (کلیدواژه عربی: السعاده الزوجیه
مقاله النماذج الارتباطیه للزوجین
مقاله الالتزام الدینی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدویان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه «رضامندی زناشویی» با «الگوهای ارتباطی زوجین» انجام گرفت. حجم نمونه که با روش خوشه ای چندمرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شد شامل ۱۲۱ زوج (۲۴۲ نفر) از دانشگاه تربیت معلم و حوزه علمیه شهر اصفهان بود. «پایبندی مذهبی» نیز متغیر تعدیل کننده بود.برای اندازه گیری متغیرهای پژوهشی از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی و پرسشنامه مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی جدیری و پرسشنامه پایبندی مذهبی جان بزرگی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین «الگوی ارتباطی سازنده متقابل» با «رضایت زناشویی» رابطه مثبت معناداری وجود دارد (P<0.01) میان الگوهای ارتباطی «توقع/ کناره گیر، توقع/ کناره گیر مرد/ زن»، «توقع/ کناره گیر زن/ مرد» و «الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل» با «رضایت زناشویی» در سطح (P<0.01) رابطه منفی معناداری وجود دارد. پس می توان رضایت زناشویی را از طریق الگوهای ارتباطی پیش بینی نمود؛ پایبندی مذهبی نیز یکی از عوامل پیش بینی کننده رضایت زناشویی است.