مقاله عنوان فارسی: دین فطری، فطرت دینی (منشا دین و گرایش به آن از دیدگاه استاد مطهری (ره)) (عنوان عربی: الدین الفطری، الفطره الدینیه (منشأ الدین والمیل إلیه من وجهه نظر الأستاذ مطهری)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۴۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دین فطری، فطرت دینی (منشا دین و گرایش به آن از دیدگاه استاد مطهری (ره)) (عنوان عربی: الدین الفطری، الفطره الدینیه (منشأ الدین والمیل إلیه من وجهه نظر الأستاذ مطهری))
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منشا دین
مقاله فطرت
مقاله فطرت ادراکی
مقاله فطرت احساسی
مقاله سرشت الهی انسان
مقاله ترکیب حقیقی جامعه
مقاله استاد مطهری (کلیدواژه عربی: منشأ الدین
مقاله الفطره
مقاله الفطره الإدراکیه
مقاله الفطره الإحساسیه
مقاله فطره الإنسان الإلهیه
مقاله الترکیب الحقیقی للمجتمع
مقاله الأستاذ مطهری)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجیان محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپور مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در کلام جدید، دین شناسی و فلسفه دین مطرح است، مساله منشأ دین و چگونگی پیدایش آن است. با توجه به این نکته که این پرسش از نخستین پرسش های اساسی فلسفه دین و علوم مرتبط به آن بوده و از جمله مسائلی است که نزد مخالفان وحدت حقیقت دین و ماهیت فرا طبیعی آن مطرح شده است، اهمیت این بحث دوچندان می شود.
به نظر نگارنده، پاسخ این پرسش در حکمت و کلام اسلامی به خوبی تبیین شده است. هر چند این بحث امروزه در مباحث کلام جدید مطرح می شود، اما برخی متکلمان مسلمان با استفاده از منابع کلامی پیشین راهی برای آن یافته اند و ریشه های آن را در کلام قدیم اسلامی جست و جو کرده اند. از بهترین پاسخ هایی که با توجه به تمام ابعاد مسائل دینی به این پرسش داده شده است، پاسخ استاد مرتضی مطهری (ره) است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این است که نظریه های استاد را که به بحث منشأ دین مرتبط بوده و در فهم نظر نهایی ایشان کمک می کرده، گرد آورد و مقدمات و نتایج آنها را تبیین کند و نیز ارتباط میان بیانات ایشان در آثار گوناگون را در این زمینه بیابد. عناوینی که انتخاب شده اند برگرفته از خود عبارات استاد هستند.