مقاله عنوان فارسی: دین داری و کیفیت رابطه با والدین با هویت اخلاقی نقش تعدیل کننده خودتنظیمی (عنوان عربی: التدین و نوعیه صله الوالدین بالهویه الأخلاقیه: دور الأمر المحسن فی التنظیم الذاتی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دین داری و کیفیت رابطه با والدین با هویت اخلاقی نقش تعدیل کننده خودتنظیمی (عنوان عربی: التدین و نوعیه صله الوالدین بالهویه الأخلاقیه: دور الأمر المحسن فی التنظیم الذاتی)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: کیفیت رابطه با والدین
مقاله دین داری
مقاله هویت اخلاقی نمادین
مقاله هویت اخلاقی درونی
مقاله خودتنظیمی (کلیدواژه عربی: نوعیه الصله مع الوالدین
مقاله التدین
مقاله الهویه الأخلاقیه الرمزیه
مقاله الهویه الأخلاقیه الباطنیه
مقاله التنظیم الذاتی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مصیری فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلو نادر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش تعیین میزان نقش تعدیل کنندگی خودتنظیمی نسبت به دین داری، کیفیت رابطه با والدین و هویت اخلاقی بود. روش این پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری، دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بودند. نمونه آماری ۱۸۰ نفر دانشجوی دختر به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های نگرش سنج مذهب، هویت اخلاقی، خودتنظیمی و والد – کودک استفاده شد. نتایج نشان داد که مسیر دین داری به خودتنظیمی، دین داری به هویت اخلاقی نمادین، خودتنظیمی به هویت اخلاقی درونی، و خودتنظیمی به هویت اخلاقی نمادین معنا دار هستند. با لحاظ آثار غیرمستقیم دین داری بر هویت اخلاقی از طریق خودتنظیمی، ضریب اثر دین داری از طریق خودتنظیمی بر هویت اخلاقی نمادین و هویت اخلاقی درونی معنادار می باشد، اما مسیرهای کیفیت رابطه با والدین به هویت اخلاقی درونی و کیفیت رابطه با والدین به خودتنظیمی معنادار نبود.ازاین رو، می توان خودتنظیمی را به عنوان یک میانجی مناسب در رابطه بین دین داری و هویت اخلاقی در نظر گرفت. در مجموع، خودتنظیمی و دین داری نقش مهمی در ارتقاء هویت اخلاقی ایفا می کنند.