مقاله عنوان فارسی: دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی (عنوان عربی: الاستنتاج بالعقل لدی المحقق الحلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی (عنوان عربی: الاستنتاج بالعقل لدی المحقق الحلی)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دلیل عقل
مقاله عقل
مقاله محقق حلی
مقاله منابع استنباط
مقاله اصول عملیه (کلیدواژه عربی: العقلانیه
مقاله العقل
مقاله المحقق الحلس
مقاله منابع الاستنباط
مقاله الاصول العلمیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی سیدمحمدموسی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به عنوان فقیهی موثر در تکامل فقه در اثبات این مساله شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد وی در استفاده از دلیل عقل نخست بر لزوم اتباع از کتاب و سنت پرداخته است. او دلیل عقل را به عنوان تشریع کننده مستقل وجوب و حرمت پذیرفته که در مواردی به یاری دلیل شرع این وظیفه را انجام می دهد و دلیل عقل را درک کننده حکم خطابی شارع دانسته، از آن به عنوان مخصص عمومات شرعی نیز بهره برده است. محقق حلی به دلیل عقل نقش اثبات کننده حجیت سایر ادله چون خبر واحد را نیز داده است. همچنین اصل عملی استصحاب در نظر او یک دلیل عقلی شمرده شده است.