مقاله عنوان فارسی: درآمدی بر مفاهیم مرتبط با نظریه اسلامی امنیت (عنوان عربی: مرور علی المفاهیم المتعلقه بنظریه الأمن الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: درآمدی بر مفاهیم مرتبط با نظریه اسلامی امنیت (عنوان عربی: مرور علی المفاهیم المتعلقه بنظریه الأمن الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امنیت
مقاله ایمان
مقاله انسان
مقاله دنیا
مقاله شریعت
مقاله ولایت
مقاله آخرت (کلیدواژه عربی: الأمن
مقاله الإیمان
مقاله الإنسان
مقاله الدنیا
مقاله الشریعه
مقاله الولایه
مقاله الآخره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکار غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گسترده ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد. این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازنده فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.