مقاله عنوان فارسی: خلود عذاب در مکتب ابن عربی (عنوان عربی: خلود العذاب فی مدرسه ابن عربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: خلود عذاب در مکتب ابن عربی (عنوان عربی: خلود العذاب فی مدرسه ابن عربی)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خلود عذاب
مقاله محی الدین بن عربی
مقاله عذاب حسی و صوری
مقاله عذاب باطنی و نفسی (کلیدواژه عربی: خلود العذاب
مقاله محی الدین ابن عربی
مقاله العذاب الحسی و الصوری
مقاله العذاب الباطنی و النفسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ابن عربی منکر خلود در جهنم و جاودانه بودن عذاب ظاهری و باطنی نیست. اگر وی، از قطع عذاب و حدوث نعمت برای اهل آتش (جاودانگان در جهنم) سخن می گوید، منظور از آن، حصول عادت و مزاج مناسب با عذاب و عدم احساس الم آن، و در برخی، تلذذ به آن می باشد که تنها درباره عذاب ظاهری مطرح است و جاودانگی اصل عذاب ظاهری و نیز باقی بودن عذاب و الم باطنی و نفسی را نفی نمی کند. وی در همین راستا از سعادت مناسب با جهنم برای اهل آن (جاودانگان در جهنم) سخن می راند که این نیز نباید منافی با خلود صورت عذاب حسی و الم عذاب باطنی شمرده شود. وی سعادت فی الجمله اهل جهنم را با سعادت و نعمت اهل بهشت، یکسان یا همسان نمی داند و بیش ترین توجه وی این است که به مقتضای متن کتاب و سنت، برای اهل جهنم نیز نعمت و سعادتی فی الجمله وجود دارد. نظر وی این است که آنچه نص صریح متون دینی است، خلود عذاب ظاهری (مثل آتش و زقوم) است، نه خلود الم ناشی از آن.