مقاله عنوان فارسی: جستار اسلامی بر جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی غرب (عنوان عربی: دراسه إسلامیه لمبدأ السیاده الدینیه فی الفکر السیاسی الغربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جستار اسلامی بر جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی غرب (عنوان عربی: دراسه إسلامیه لمبدأ السیاده الدینیه فی الفکر السیاسی الغربی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حاکمیت
مقاله تئوکراسی
مقاله طبیعت الهی
مقاله نیابت الهی
مقاله مشیت الهی
مقاله خلافت الهی (کلیدواژه عربی: السیاده
مقاله السیاده الدینیه
مقاله الطبیعه الربانیه
مقاله النیابه عن الله
مقاله المشیئه الربانیه
مقاله خلافه الله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی والا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تفکر سیاسی غرب، حاکمیت الهی را امری فرابشری با صبغه نادیده انگاری مردم، در برابر دموکراسی می داند. سیستمی که در آن مردم، رعیتی مکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، عنصر اراده و اختیارشان مسلوب و عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و جز آنان کسی به طور مستقیم با خداوند در تماس نمی باشد.
نوشتار حاضر، عهده دار بازبینی و ارزیابی جوهره تئوکراسی یا حاکمیت الهی، در اندیشه سیاسی غرب است تا ضمن تثبیت بی پایگی ترسیم غربی از حاکمیت الهی و تاثر آن از حاکمیت های دوره پیش از میلاد و سده های میلادی که با ایده هایی چون طبیعت الهی، نیابتی و مشیتی، خود را به گونه ای منتسب به خداوند و ماورای بشری نموده اند، اعلام گر ناروایی چنین انگاره ای در محک استدلال عقل و استنتاج از اسلام و صحه گذار بر عدم وضع تعیینی و توصیه منابع اصیل دینی در مورد چنین انگاره ای باشد.