مقاله عنوان فارسی: جستاری در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکلاف (عنوان عربی: بحث فی نظریه تحلیل الخطاب لنورمان فرکلاف ومنهجه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۶۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: جستاری در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکلاف (عنوان عربی: بحث فی نظریه تحلیل الخطاب لنورمان فرکلاف ومنهجه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: گفتمان
مقاله تحلیل گفتمان
مقاله انتقادی
مقاله زبان
مقاله قدرت
مقاله ایدئولوژی
مقاله سازه گرایی (کلیدواژه عربی: الخطاب
مقاله تحلیل الخطاب
مقاله الانتقاد
مقاله اللغه
مقاله القدره
مقاله الإیدیولوجیه
مقاله المنهج البناء)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
امروزه با افزایش انتقادهای نظری از رویکرد اثبات گرایی، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به جای جمع آوری داده های کمی و تحلیل های آماری، بر روش های کیفی تحقیق تاکید می ورزند. یکی از روش های بسیار رایج پژوهش های کیفی، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقادی، به لحاظ فلسفی مبتنی بر ساخت گرایی است که با تاکید بر عاملیت انسانی، واقعیت را به سازه های انسانی تقلیل می دهد.
این نوشتار با اشاره به استلزامات منطقی مبانی سازه گرایانه تحلیل گفتمان انتقادی، به این نتیجه می رسد که این دیدگاه به لحاظ معرفت شناختی به نسبی گرایی، سفسطه و انکار شناخت، نسبیت ارزشی، خودمتناقض بودن، امتناع صدق و کذب، و امتناع اخلاق منجر می شود.