مقاله عنوان فارسی: ثواب: استحقاق یا تفضل در رهیافت کلامی و متون دینی (عنوان عربی: الثواب: استحقاق أم تفضّل فی المقاربه الکلامیه والنصوص الدینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ثواب: استحقاق یا تفضل در رهیافت کلامی و متون دینی (عنوان عربی: الثواب: استحقاق أم تفضّل فی المقاربه الکلامیه والنصوص الدینیه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ثواب
مقاله استحقاق
مقاله تفضل
مقاله مشقت
مقاله اعتبار (کلیدواژه عربی: الثواب
مقاله الإستحقاق
مقاله التفضل
مقاله المشقه
مقاله الإعتبار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروریان حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنیانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در اینکه ثواب استحقاقی است یا تفضلی سه قول مطرح است: بنابر قول اول ثواب استحقاقی است و ثواب ندادن شخص مطیع ستم است. بنابر قول دوم ثواب تفضلی است، اگرچه قائلان به این قول، خود درباره علت تفضل اختلاف دارند؛ زیرا بنابر مبنای اشاعره، ملزم کردن خداوند بر ثواب بی معناست. این سخن به معنای معیار نداشتن ثواب الهی است. و بنابر مبنای دیگر علی رغم تفضلی بودن ثواب، خداوند در آن استحقاق را اعتبار کرده است که بر اساس آن ثواب الهی ضابطه مند می گردد. بنابر قول سوم ثواب از جهت مملوک بودن انسان تفضلی و از جهت پاداش عمل بودن، استحقاقی است. در جمع بندی نهایی در قالب قول چهارم می توان گفت: به علت کمال مطلق بودن خداوند، نباید رابطه مالک و مملوکی و نعمت های پیشین الهی، در ثواب در نظر گرفته شود؛ اگرچه در واقع و نفس الامر چنین رابطه ای وجود دارد که در این صورت مرتبه ای از ثواب استحقاقی و افزون بر آن تفضلی خواهد بود. اگر آن رابطه در نظر گرفته شود، استحقاق منتفی است.