مقاله عنوان فارسی: تفسیر حکمت تکرار «تمثیل دنیا» در قرآن (عنوان عربی: تفسیر الحکمه من تکرار «تمثیل الدنیا» فی القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تفسیر حکمت تکرار «تمثیل دنیا» در قرآن (عنوان عربی: تفسیر الحکمه من تکرار «تمثیل الدنیا» فی القرآن)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آیه ۲۴ یونس
مقاله آیه ۴۵ کهف
مقاله آیه ۲۰ حدید
مقاله تمثیل دنیا
مقاله تکرار
مقاله تناسب (کلیدواژه عربی: الآیه ۲۴ من سوره یونس
مقاله الآیه ۴۵ من سوره الکهف
مقاله الآیه ۲۰ من سوره الحدید
مقاله تمثیل الدنیا
مقاله التکرار
مقاله التناسب)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت نژاد محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده آرانی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رستخیز شورکایی شیداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تمثیل یکی از اسلوب هایی است که در قرآن جهت هدایت انسان به کار رفته است. ازاین رو هر جا حکمت الهی اقتضا نموده است با ذکر تمثیلی مسیر فهم مساله تسهیل گردیده و حجت بر مخاطبین تمام گشته است. قرآن درباره زندگی دنیا از تمثیل آب باران استفاده نموده و آن را در آیات ۲۴ سوره یونس، ۴۵ سوره کهف و ۲۰ سوره حدید تکرار کرده است. تحلیل و بررسی این تمثیلات سه گانه نشان از تبیین ابعاد و مراتب مختلف حیات در قالب یک تمثیل ساده دارد. این مقاله بر آن است تا حکمت تکرار و ارتباط و تناسب این آیات را مورد واکاوی قرار دهد.