مقاله عنوان فارسی: تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (عنوان عربی: تحلیل نسبه الذکاء المعنوی لدی رؤساء الفروع التعلیمیه فی جامعه أصفهان و علاقته بخصائص علم الاجتماع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (عنوان عربی: تحلیل نسبه الذکاء المعنوی لدی رؤساء الفروع التعلیمیه فی جامعه أصفهان و علاقته بخصائص علم الاجتماع)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هوش
مقاله معنویت
مقاله هوش معنوی
مقاله مدیران گروه های آموزشی (کلیدواژه عربی: الذکاء
مقاله المعنویه
مقاله الذکاء المعنوی
مقاله رؤساء الأقسام التعلیمیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقیب مائده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان هوش معنوی (SISRI-24) انجام شده است. داده های به دستامده به وسیله نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل آماری شد. تحلیل داده ها نشان داد که میان متغیر سابقه مدیریت با میزان هوش معنوی ارتباط معناداری وجود ندارد و رابطه میان سن و سابقه خدمت با میزان هوش معنوی معنادار است. به طور کلی یافته ها نشانگر میزان هوش معنوی نسبتا بالای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان است. مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان در سال ۸۷-۸۸ بود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. به علت محدود بودن تعداد مدیران گروه، از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) انجام شده است. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل آماری شد. تحلیل داد ها نشان داد که میان متغیر سابقه مدیریت با میزان هوش معنوی ارتباط معنا دار وجود ندارد و رابطه میان سن و سابقه خدمت با میزان هوش معنوی معنادار است. به طور کلی یافته ها نشانگر میزان هوش معنوی نسبتا بالای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان است.