مقاله عنوان فارسی: تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی (عنوان عربی: تحلیل مفهوم الإلزام السیاسی وبیان معناه وطبیعته الإرشادیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در معرفت سیاسی از صفحه ۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی (عنوان عربی: تحلیل مفهوم الإلزام السیاسی وبیان معناه وطبیعته الإرشادیه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: الزام سیاسی
مقاله الزام اخلاقی
مقاله مشروعیت
مقاله اقتدار
مقاله وظیفه
مقاله اختیار
مقاله آزادی (کلیدواژه عربی: الإلزام السیاسی
مقاله الإلزام الأخلاقی
مقاله الشرعیه
مقاله الاقتدار
مقاله الوظیفه
مقاله الاختیار
مقاله الحریه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و… است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.