مقاله عنوان فارسی: تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مساله شر در حیوانات (عنوان عربی: تحلیل نقدی لخمس مقاربات إلی مسأله الشر فی الحیوانات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مساله شر در حیوانات (عنوان عربی: تحلیل نقدی لخمس مقاربات إلی مسأله الشر فی الحیوانات)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شر
مقاله درد و رنج
مقاله حیوانات
مقاله ادراک
مقاله تحلیل انتقادی (کلیدواژه عربی: مسأله الشر
مقاله العذاب والألم
مقاله الحیوانات
مقاله الإدراک
مقاله التحلیل النقدی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: قرجالو داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رویکرد اصلی نوشتار حاضر، واکاوی و بررسی پنج دیدگاه طرح شده در دوره معاصر، درباره مساله شر در عالم حیوانات است. همچنان که می توان به نحو محصلی درباب شرور وارده بر انسان ها سخن گفت و راه کارهایی ارائه نمود، در حیوانات نیز، این دشواره، جای پژوهش و سنجش دارد. آنگاه این مساله، اهمیت خویش را نمایان می سازد، که دفاع از اختیار و اراده مندی در حیوانات، به سختی قابل اثبات و طراحی است. دامنه طرح مساله شر، تحقق داشتن ادراک و وجود تصادم و به آستانه ادراک رسیدن آن است. با این سخن، طرح آن در صرف محدوده انسانی، نوعی تحویلی نگری به شمار می آید. ویلیام رو، سازواره وجود خدا را با شر، گزاف خواندن شرور حیطه حیوانی، دگربار به چالش فرامی خواند. اندیشمندان مختلفی درپی پاسخ دادن به دشواره رو هستند. جستار حاضر با پذیرفتن طرح مساله شر در عالم حیوانات، به گزارش و نقادی پاسخ به این دشواره، در قالب پنج رهیافت: رهیافت لوئیس مبنی بر نگرش تعیین عامل شر، رهیافت هریسون مبنی بر عدم آگاهی در حیوانات، رهیافت هیک مبنی بر تفکیک رنج و درد، رهیافت پیتر گیچ مبنی بر بی اعتنایی بر شرور وارده بر حیوانات، و رهیافت سوئین برن مبنی بر معرفت زا بودن آن، می پردازد.