مقاله عنوان فارسی: تحلیلی بر مولفه های زیبایی شناختی در معمار فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی (عنوان عربی: تحلیل للمکونات الجمالیه فی البناء المعماری للأجواء التعلیمیه فی ضوء التوجه الإسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی بر مولفه های زیبایی شناختی در معمار فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی (عنوان عربی: تحلیل للمکونات الجمالیه فی البناء المعماری للأجواء التعلیمیه فی ضوء التوجه الإسلامی)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مولفه های زیبایی شناختی
مقاله فضاهای آموزشی
مقاله معماری ایرانی – اسلامی (کلیدواژه عربی: المکونات
مقاله النظره الجمالیه
مقاله الأجواء التعلیمیه
مقاله فن العماره الإیرانیه – الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مقاله حاضر در صدد است با تحلیل زیباشناختی فضاهای آموزشی پیش فرض هایی را برای طراحی ارائه دهد که بتواند با توجه به مبانی زیبای شناسی اسلامی، قابلیت هایی در فضاهای آموزشی ایجاد کند که فرایندهای ادراک، احساس، خردورزی و رفتارهای فراگیران را در جهت پویایی و غایتمندی انسان مسلمان قرار دهد. روش تحقیق به صورت تحلیلی-  استنباطی است که با استفاده از متون و تحلیل دیدگاه ها و تجربه های موجود صورت گرفته است. نتایج نشان داد که می توان با توجه به قابلیت های زیبایی شناسی محیط های آموزشی، فضاهایی را طراحی کرد تا پتانسیل های موجود را در افراد شکوفا سازد و دامنه ای از ویژگی های زیبایی شناختی را برای فراگیران به ارمغان آورد، به نحوی که در آنان موجب هماهنگی، آرامش، قدرتمندی، دلپذیری، پراحساسی و گیرایی شود. بر این مبنا، اصول زیبایی شناسی اسلامی هدفمندی زندگی، جوشش اجتماعی و همراهی علم و دانایی را با جستجوگری در فضاهای آموزشی در نظر گرفته است.