مقاله عنوان فارسی: تحلیلی بر تفکر سیاسی فقهای شیعه در عصر ایلخانان (عنوان عربی: التحلیل السیاسی علی فکره الفقهاء الشیعی فی عصر الایلخانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۹۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تحلیلی بر تفکر سیاسی فقهای شیعه در عصر ایلخانان (عنوان عربی: التحلیل السیاسی علی فکره الفقهاء الشیعی فی عصر الایلخانیه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: هرمنوتیک قصدگرا
مقاله فقه سیاسی
مقاله سلطان عادل
مقاله سلطان جائر
مقاله ولایت فقیه (کلیدواژه عربی: الهرمنوطیقار القصدیه
مقاله الفقه السیاسی
مقاله السلطان العادل
مقاله السلطان الجائر
مقاله الولایه الفقیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتا مناسب برای طرح آموزه های فقهی – سیاسی مذاهب مختلف از جمله تشیع پرداخت است.