مقاله عنوان فارسی: تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: تبیین مبادئ الأخلاق الجنسیه فی الإسلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۵۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (عنوان عربی: تبیین مبادئ الأخلاق الجنسیه فی الإسلام)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مبانی انسان شناختی
مقاله اصول
مقاله اخلاق جنسی (کلیدواژه عربی: مبادئ معرفه الإنسان
مقاله الاصول
مقاله الأخلاق الجنسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور محمدشریف
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی جهانگیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی – تحلیلی است. از دیدگاه اسلام، انسان دارای غریزه صرف و حیوانی کامجو نیست تا همه چیز او را به کامجویی از غریزه جنسی و آزادی در ارضای آن فروبکاهیم، بلکه انسان در کنار غریزه جنسی که وجه مشترک انسان و حیوان است، از فطرت نیز برخوردار است .بنابراین، در انسان شناسی اسلامی، انسان دارای سه روح نباتی، حیوانی و فطری است. بر این اساس، مبانی انسان شناختی موثر در اخلاق جنسی عبارتند از: غریزه جنسی، فطرت الهی، کرامت، اندیشه ورزی، اصالت روح، قابلیت تکامل نفس، اختیار و انتخاب آگاهانه، حب ذات، چندساحتی بودن انسان، هویت جمعی و ضعف. به این ترتیب، اخلاق جنسی نیز ریشه در روح فطری و انسانی انسان دارد و به تبع همین فطرت است که ما می توانیم از اصول و ارزش های اخلاقی همچون سرکوب نکردن غریزه جنسی، اعتدال، شکوفایی فطرت الهی، حفظ کرامت ذاتی انسان، حفظ کرامت انسانی زنان، عمل به فرامین الهی، مصونیت اخلاقی، کسب بینش صحیح، رعایت اعتدال، تکامل روحی و روانی، اصالت روابط عاطفی، ارتقای معنویت، رفتار جنسی مسوولانه، تدرج و تمکن، ازدواج آزادانه و آگاهانه، دگر خواهی، محبت، رشد متوازن و متعادل، تحکیم هویت جمعی، کنترل رفتار جنسی، به رسمیت شناختن هویت فردی، تخفیف حکم، مدارا و مسامحت صحبت کنیم.