مقاله عنوان فارسی: تبعید و غربت در شعر محمود سامی البارودی (عنوان عربی: شعر المنفی والمغترب لدی محمود سامی البارودی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تبعید و غربت در شعر محمود سامی البارودی (عنوان عربی: شعر المنفی والمغترب لدی محمود سامی البارودی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: محمود سامی البارودی
مقاله شعر غربت و تبعید
مقاله شعر عربی معاصر (کلیدواژه عربی: محمود سامی البارودی
مقاله شعر المنفی
مقاله الاغتراب
مقاله الشعر العربی الحدیث)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مزیدی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مبارزه با سلطه استعمار غرب، یکی از مهم ترین مسائلی است که شاعران عرب در آغاز عصر جدید به آن پرداخته اند. این پدیده شوم، بسیاری از مناطق عربی را درگیر ساخت و جوامع عرب از جنبه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از آن متاثر شدند، به گونه ای که برخی شاعران عرب به خاطر مقاومت در برابر استعمار، تبعید یا زندانی شدند و دشواری های فراوانی تحمل کردند. یکی از این شاعران، محمود سامی بارودی است که مدت هفده سال در سرندیب در تبعید به سر برد و آثار این دوره تبعید در محتوا، الفاظ و سبک شعر او آشکار است.
شعر مبتنی بر فخر و حماسه از ویژگی های اساسی ادبیات بارودی است. کثرت و تنوع اشعار میهنی این شاعر به گونه ای است که می توان شعر نوستالوژیک و شعر سیاسی وی را به عنوان دو گونه مستقل ادبی به شمار آورد. در شعر غربت، شاعر پایبند به عاطفه ای صادقانه است که چون خطی مشترک اشعار او را به هم پیوند می دهد. از ویژگی های شعر بارودی طولانی شدن اشعار، وحدت اندامواره شعر، تنوع موضوعات، صداقت، تکرار و روانی عبارات است.
پژوهشگر در این مقاله به بررسی اشعار این شاعر با رویکرد تحلیل محتوا پرداخته است تا جلوه های گوناگون غربت و دلتنگی را در شعر بارودی، نمایان سازد و تاثیر تبعید و دوری از وطن را در اندیشه شاعر و درونمایه های شعرش بیان کند.