مقاله عنوان فارسی: تاملی بر رویکرد و روش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (عنوان عربی: نظرات فی اتجاه و منهج فلسفه التعلیم و التربیه الإسلامیه فی کتاب مدخل إلی فلسفه التعلیم والتربیه فی الجمهوریه الإسلامیه فی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاملی بر رویکرد و روش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (عنوان عربی: نظرات فی اتجاه و منهج فلسفه التعلیم و التربیه الإسلامیه فی کتاب مدخل إلی فلسفه التعلیم والتربیه فی الجمهوریه الإسلامیه فی ایران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
مقاله خسرو باقری
مقاله روش شناسی پژوهش تربیتی
مقاله قیاس عملی
مقاله تحلیل مفهومی
مقاله تحلیل شبه استعلایی (کلیدواژه عربی: فلسفه التعلیم والتربیه الإسلامیه
مقاله خسرو باقری
مقاله منهجیه البحث التربوی
مقاله القیاس العملی
مقاله التحلیل المفهومی
مقاله التحلیل شبه الإستعلائی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن پژوهش حاضر به طرح ملاحظاتی انتقادی درباره مباحث دو فصل نخست از جلد اول کتاب «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران»، نوشته دکتر خسرو باقری می پردازد. مولف این کتاب در فصل نخست، به طرح سه رویکرد به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و تبیین ویژگی های آنها پرداخته و با برشمردن برخی نقاط ضعف دو رویکرد نخست، رویکرد سوم را به عنوان رویکرد مختار خود در کتاب برگزیده است. فصل دوم کتاب نیز به بحث از سه روش: (۱) تحلیل و تفسیر مفهومی، (۲) استنتاج به صورت قیاس عملی، و (۳) تحلیل (شبه) استعلایی اختصاص دارد.
ملاحظات انتقادی پیرامون مطالب فصل اول، در بخش نخست مقاله و در دو عنوان «ملاحظات عام و بنیادین» و «ملاحظات موردی و محتوایی» ذکر شده است. انتقادات وارد به فصل دوم نیز در بخش دوم مقاله و در ذیل سه عنوان «ملاحظات عام و بنیادین»، «ملاحظات موردی و محتوایی ناظر به هر یک از روش ها» و «ملاحظاتی درباره کاربرد روش ها در دیگر فصول کتاب» نظم یافته اند.